Skip to content

Strateginen muotoilu muutosjohtamisen ja digitalisaation tukena

Digitalisaatio tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia ihmiskeskeisen yhteiskunnan rakentamiseen asiakaslähtöisten ja saavutettavien palveluiden avulla. Palveluiden toteuttamisessa organisaatioilta vaaditaan uudenlaista osaamista. Toteutuskyvykkyyden lisäksi tarvitaan laajempaa ymmärrystä digitalisaation vaikutuksista palvelutuotantoon. Tarvitaan muutosjohtamista ja kykyä ymmärtää yksilölliset, yhteisölliset ja kulttuuriset tarpeet jatkuvan tehostamisen ohella.

Hallitus on asettanut tavoitteeksi, että Suomi tunnetaan edelläkävijänä teknisen kehityksen ja digitalisaation saralla. Ihmisten tarpeet tulee nostaa keskiöön sekä kansalaisille että työyhteisöille suunnattujen digipalveluiden kehittämisessä. Tarkoituksena on lainsäädännön avulla edistää digitaalisten palvelujen laatua, tietoturvallisuutta sekä saavutettavuutta.

Digitransformaatiota johdetaan kulttuuri, ei teknologia edellä

Digitalisaatio kiihdyttää organisaatioiden ja yritysten muutosprosesseja pitkän aikavälin kasvun ja kannattavuuden saavuttamiseksi. Digitalisaation mahdollistavaa liiketoiminnan, toimintatapojen ja ajattelutavan muuntamista kutsutaan digitaaliseksi transformaatioksi. Se pakottaa arvioimaan muutostarpeita ja investointeja asiakaslähtöisesti, mutta resurssit ja kyvyt digitalisaation edistämiseen ja muutosjohtamiseen ovat vähissä. Strateginen muotoilu, asiakaskeskeinen ajattelu ja ihmislähtöisyys tarjoavat hyvät lähtökohdat, työkaluja ja toimintamalleja muutosjohtamisen tueksi.

Aiemmin pohdimme, kuinka kulttuurin, strategian ja teknologian liitto voi muuttaa yrityksen dataohjautuvaksi. Data parantaa päätöksentekoa, auttaa ymmärtämään asiakkaita ja tehostamaan toimintaa. Teknologia mahdollistaa datan valjastamisen liiketoiminnan kehittämiseen.

Knowit Insight 2

Strateginen muotoilu auttaa johtamaan digitaalista muutosta monialaisesti
yhdistämällä liiketoiminnan, teknologian ja ihmisymmärryksen.

Muotoilun hyödyntäminen strategisella tasolla auttaa kehittämään organisaation kulttuuria monialaisesti ja ihmislähtöisesti sekä tunnistamaan mitä tietoa ja osaamista tarvitaan halutun muutoksen tukemiseksi. Teknologia on tehostamisessa, uudistamisessa ja uuden kasvun luonnissa välttämätöntä, mutta sillä on merkitystä vain mikäli sen avulla todella vastataan henkilökunnan, liiketoiminnan, kumppaneiden, asiakkaiden ja loppukäyttäjien tarpeisiin.

Digitalisaatiossa kyse ei siis pelkästään ole digipalveluiden kehittämisestä ja teknologian käyttöönotosta. Digitaalinen transformaatio on ennen kaikkea toimintakulttuurin muutos.

Ihmisymmärrys, liiketoimintastrategia ja teknologia ovat avainasemassa tämän muutoksen johtamisessa. Digitransformaatio vaatii johtamiselta uudenlaista osaamista ja halua tehdä asioita eri tavalla. On aika siirtyä teknologiakeskeisestä ihmiskeskeiseen liiketoiminnan kehittämiseen.

Strateginen muotoilu auttaa todellisen ongelman tunnistamisessa

Palvelumuotoilulla tarkoitetaan palveluiden kehittämistä käyttäjä- tai asiakaslähtöisesti. Palvelumuotoilu on nykyisin oleellinen osa julkisen ja yksityisen sektorin kehittämistä ja sitä hyödynnetään uusien palveluiden ja palveluprosessien suunnittelussa. Muotoiluosaamisella on kuitenkin paikkansa myös strategisemman tason liiketoimintapäätösten tukena, muutosjohtamisessa ja organisaatiokulttuurin kehittämisessä.

Strategisen muotoilun etuja on ihmislähtöinen ja monitieteinen tapa perehtyä liiketoimintahaasteisiin ja lähestyä johtamisongelmia. Se auttaa tunnistamaan mikä tuottaa arvoa nyt ja mikä pidemmällä tähtäimellä, mikä estää ja hidastaa ja miten ihmiset saataisiin paremmin mukaan muutokseen. Muotoilu on muutosvoima, joka auttaa johtoa tunnistamaan ongelmien juurisyyt ja muutoksen tarpeen sekä kiteyttämään suunnitelman sen käynnistämiseksi.

Kokonaisuuteen liittyvien työntekijöiden, asiakkaiden ja sidosryhmien arki sekä hiljainen tieto tehdään näkyväksi ja arjen haasteet tuodaan lähemmäs johtoa muotoilun keinoin. Ihmislähtöinen ja osallistava toimintatapa auttaa tunnistamaan mitä oleellista tietoa puuttuu, mistä se hankitaan ja kuinka se valjastetaan johtamisen tueksi. Muotoiluosaamisen hyödyntäminen auttaa hahmottamaan mikä on kokonaisuuden kannalta kriittisintä sekä tunnistamaan mitkä tekijät hidastavat digimuutoksen läpivientiä ja toimintakulttuurin edistämistä.

Palvelumuotoilun metodit digimuutoksen johtamisen tukena

Strategisessa muotoilussa voidaan hyödyntää palvelumuotoilusta tuttuja osallistavia työkaluja ja prosesseja, jotka auttavat kokeilemaan vaihtoehtoisia toimintamalleja ketterästi, vähentämään turhaa tekemistä ja tunnistamaan uusia tehostamisen mahdollisuuksia. Suositeltavaa on, että muutosta lähtee edistämään monialainen tiimi, joka kykenee tarkastelemaan liiketoiminnan kehittämistä kulttuurin, strategian ja teknologian näkökulmasta. Osaamista organisaatiossa voi kasvattaa hyödyntämällä digitaalisen transformaation konsultteja, jotka katsovat maailmaa monipuolisen liiketoimintaosaamisen kokemuksella.

Muotoilun metodit auttavat muutoksen käynnistämisessä ja ihmisten osallistamisessa. Näillä keinoilla alkuun muotoilun hyödyntämisessä:

Digimuutoksen käynnistäminen

 1. Määrittele strateginen ongelma ja tavoitteet tarvittavalle muutokselle

  On tärkeää luoda osallistujien kesken yhteinen ja selkeä ymmärrys siitä mitä tavoitellaan. Todellinen ongelma on harvoin se mikä tulee ensimmäisenä mieleen.

  • Pyri aluksi selkiyttämään millaista muutosta tarvitaan ja miksi.

  • Mieti alustavia mahdollisuuksia muutoksen edistämiseen.

 2. Tutki ja analysoi

  Miten asiat ovat nyt? Minkä pitää muuttua, jotta mahdollisuudesta tulee totta? Tavoitteena on laajentaa ymmärrystä tarvittavasta muutoksesta ja todellisesta haasteesta sekä tunnistaa piileviä tarpeita ja hiljaista tietoa, joilla on suuri vaikutus muutoksen onnistumiseen.

  • Kerää tietoa, hyödynnä kvalitatiivista ja kvantitatiivista dataa.

  • Haastattele, havainnoi ja tutki monialaisesti.

 3. Kiteytä ja priorisoi

  Kiteyttäminen on haastavaa, mutta oleellista. Selkeästi muotoiltu ja esitetty haaste helpottaa viestintää, vuorovaikutusta ja tukee päätöksentekoa.

  • Valitse analyysin pohjalta tärkeät näkökulmat.

  • Priorisoi minkä ratkaiseminen tuottaa eniten arvoa työntekijöille, asiakkaille tai liiketoiminnalle.

 4. Ideoi, opi ja kehitä

  Erilaisten ihmisten, osaamisten ja ajatusmaailmojen törmäyttäminen auttaa innovoimaan uutta. Ideointiin kannattaa siis osallistaa ihmisiä laajalla skaalalla. Uusien ideoiden ja toimintamallien ketterät kokeilut näyttävät mihin suuntaan kehitystä kannattaa jatkaa – vai kannattaako jatkaa lainkaan.

  • Osallista, innovoi, hahmottele ratkaisuja.

  • Testaa ja validoi ideoita ketterästi erilaisten visualisointien ja prototyyppien avulla.

 5. Toteuta ja skaalaa

Digitaalista transformaatiota ei johdeta vanhalla organisaatiokaaviolla. Onnistumisen kannalta on oleellista, että muutoksella on johdon tuki. Tarkoituksena on, että ihmiset saadaan sitoutumaan muutokseen ja oman toimintansa kehittämiseen.

  • Tunnista organisaatiosi osaajat ja muutosagentit, osallista ja opi heiltä.

  • Suunnittele muutoksen toteutus yhdessä henkilökunnan kanssa pala kerrallaan.

Strategista muotoilua voi soveltaa lukuisiin liiketoiminnan kehitystarpeisiin

Muotoilun metodien hyödyntäminen muutosjohtamisessa ja strategisen päätöksenteon tukena mahdollistaa kestävän kilpailuedun tavoittelun monella tapaa. Oikeilla työkaluilla voit vaikkapa automatisoida manuaalisia prosesseja, tehostaa toimintamalleja ja rakentaa yhteistyötä yli organisaatiorajojen.

Knowitilla hyödynnämme strategisen muotoilun osaamista mm. johtoryhmätyöskentelyn fasilitionnissa, digistrategiaprojekteissa, organisaatioiden digitransformaation läpiviennissä, uusien työkalujen ja prosessien kehittämisessä sekä laajoissa asiakasymmärryshankkeissa.

Strategista muotoilua voi soveltaa myös lukuisiin muihin johtamishaasteisiin, kuten vastuullisuuden kehittämiseen, toiminnan tehostamiseen, säästökohteiden tunnistamiseen sekä prosessien ja toimintamallien kehittämiseen.

Arrow-short-Digital-lollipop Lue lisää liikkeenjohdon konsultoinnin palveluistamme

Tutustu palveluihimme