Skip to content

DevOps mahdollistaa organisaatiollesi ohjelmistojen nopean tuotannon

Ketteryys ja sen jatkeena DevOps saavat aikaan ihmeitä organisaatioden kyvykkyydelle toimita tehokkaasti ja laadukkaasti. DevOps pystyy tutkimusten mukaan (DORA, DevOps Research and Assessment LLC) saamaan aikaan sekä läpimenoajan nopeutumisen, asiakastoimitusten tiheyden kasvun, tuotanto-ongelmista toipumisen nopeutumisen ja laatutason paranemisen. 

Lisäksi DevOpsin hyötyjen vaikutukset ulottuvat toiminnan tehokkuutta pidemmälle. Nopeutettujen läpimenoaikojen ansiosta yritykset voivat tarttua tilaisuuksiin nopeasti, sopeutua markkinoiden muutoksiin ja vastata uusiin asiakastarpeisiin. Tämä ketterä reagointikyky antaa organisaatioille mahdollisuuden pysyä kilpailukykyisinä nopeasti kehittyvillä toimialoilla.  

DevOpsin voima organisaation tehokkuudessa

Aiemmin mainittu asiakastoimitusten suurempi tiheys edistää jatkuvan parantamisen ympäristöä. Yritykset pystyvät keräämään reaaliaikaista palautetta, parantamaan tuotteitaan ja säilyttämään asemansa markkinoilla. Tämä ei ainoastaan lisää asiakastyytyväisyyttä vaan myös kasvattaa brändiuskollisuutta ja suosiota. 

Lisäksi kyky toipua tuotanto-ongelmista nopeasti vähentää merkittävästi palvelun keskeytyksiin liittyviä taloudellisia ja maineeseen liittyviä riskejä. Minimoimalla käyttökatkokset ja ylläpitämällä saumatonta toimintaa yritykset voivat pitää kiinni sitoumuksistaan asiakkaille sekä parantaa luottamusta ja uskottavuutta markkinoilla. 

Jatkuva keskittyminen laadun parantamiseen johtaa toimintakustannusten alenemiseen. Kun virheet ja asiakastukiongelmat vähenevät, voidaan resursseja optimoida ja kustannuksia rajoittaa. Maine laadukkaiden tuotteiden ja palvelujen toimittamisesta vahvistaa yrityksen asemaa alalla entisestään, houkuttelee lisää asiakkaita ja edistää kasvua.  

Kulttuuri on avain menestykseen  

Intuitiivisesti voisi vaikuttaa siltä, että toiminnan nopeuttaminen heikentäisi väistämättäkin laatua, mutta näin ei suinkaan ole.   

Luomalla kulttuuri, jossa toimitusputkea automatisoidaan vahvasti ja toimitaan yhdessä koko toimitusputken matkalta, saadaan palaute kehitystiimille nopeasti sekä teknisistä ongelmista että siitä, onko luotu ohjelmisto, josta käyttäjä aidosti pitää ja jota tarvitsee. Nopea palaute on siis avainasemassa kaikkien näiden hyötyjen saavuttamiseen. Niitä voidaan myös mitata, ja todeta, että toiminta tosiaan paranee.  

DevOpsissa käytetään usein lyhennettä CALMS, jossa C tarkoittaa kulttuuria (Culture), A automaatiota (Automation), L tarkoittaa leaneja ja ketteriä toimintatapoja (Lean), M mittaamista (Measurement) ja S jakamista (Sharing).   

Suositun DASA DevOps Fundamentals -kurssin uusimmassa 3.0-versiossa käytetään CALMSia koko kurssin rakenteena. DASA on aina tuonut yhteen DevOpsin eri osia korostaen, että ensisijaisesti DevOps on kulttuurin muutosta, jota tarvitaan lisääntyvän automaation hyödyntämiseksi parhaalla mahdollisella tavalla. Pelkkä automaation lisääntyminen julkaisuputkessa (CI/CD) ja esimerkiksi testiautomaatiossa toki auttaa aina, mutta ilman kulttuurimuutosta automaation hyödyt jäävät rajalliseksi. 

DevOps ei ole pelkästään automaattinen julkaisuputki, vaikka sen käsityksen voi joidenkin työkaluyritysten puheista saadakin. DevOpsissa tulee luoda yhteistyön kulttuuri läpi organisaation, tehdä itseohjautuvia tiimejä, jotka voivat itsenäisesti tuottaa ohjelmistoja inkrementaalisesti ja jopa julkaista itse tuotantoon. Itseohjautuvuutta, nopean palautteen hakemista ja laatuajattelua tulee kannustaa organisaation kulttuurissa. 

Organisaation ylimmällä johdolla on valtava vastuu  

Vastoin kenties yleistä uskomusta DevOps ei toteudukaan palkkaamalla DevOps-insinööri, joka toteuttaa asennusten automaatiota. Se toteutuu luomalla kulttuuri, ja sen ohjaamana erilaisia organisaatio-, toimintatapa- ja työkalumuutoksia. Tuo kulttuuri täytyy lähteä ylimmästä johdosta ja tavasta ohjata ja seurata yrityksen tai organisaation tuoteportfoliota. DevOps ei ole vain teknisten tiimien tapa toimia. 

DASA DevOps Fundamentals 3.0 kurssi antaa eväät tähän kokonaisvaltaiseen ymmärrykseen. Sitä täydentävät erilaiset tietoiskut ja kohdistetut kurssit DevOpsista eri puolille organisaatiota. Perusteista on kuitenkin parasta lähteä liikkeelle. 

24

Yhteenveto: Miten DevOps parantaa organisaation ohjelmistokehitysprosesseja ja mikä on tehokkaan DevOpsin käyttöönoton edellyttämän kulttuurisen muutoksen merkitys?  

  • DevOps parantaa organisaation kykyä luoda ohjelmistoja nopeasti ja tehokkaasti.  
  • DevOpsin etuja ovat muun muassa nopeutetut läpimenoajat, lisääntyneet asiakastoimitukset, nopeampi ongelmanratkaisu ja parantunut ohjelmistojen laatu.  
  • DevOpsissa ei ole kyse pelkästään automatisoinnista, vaan se on kulttuurinen muutos, joka edistää yhteistyötä, itsenäisiä tiimejä ja laatupainotteista ajattelutapaa 
  • Ylimmällä johdolla on keskeinen rooli DevOps-kulttuurin edistämisessä.  
  • DevOpsin CALMS-kehys korostaa kulttuuria, automaatiota, Lean- ja ketteryyttä, mittaamista ja jakamista. DASA DevOps Fundamentals 3.0 -kurssi ottaa CALMS-kehyksensä käyttöön ja korostaa tehokkaan DevOpsin edellyttämää kulttuurin muutosta.  
  • DASA DevOps Fundamentals 3.0 -kurssi tarjoaa perustan DevOpsin kokonaisvaltaiselle ymmärtämiselle, ja sitä täydennetään eri organisaatioyksiköille räätälöidyillä kursseilla.

  

Oletko kiinnostunut DASA DevOps Fundamentals 3.0 -kurssista?   

Arrow-short-Digital-lollipop-3-1 Tutustu kursseihimme täältä