Skip to content

EU ja muuttuva vastuullisuusraportointi

Eurooppalaisten yritysten velvoite vastuullisuusraportointiin on muuttumassa, ja se tulee vaikuttamaan suureen joukkoon suomalaisia yrityksiä. Tarkista, koskeeko uusi kestävyysraportoinnin direktiivi (Corporate Sustainability Reporting Directive) myös teidän yritystänne.

 
EU pyrkii vahvasti ilmastoneutraalisuuteen, ja osana yritysten kestävän rahoituksen ohjelmaa EU teki ehdotuksen CSRD-direktiivistä vuonna 2021. Vastuullisuusraportoinnin yhtenäistämiseen tähtäävä direktiivi hyväksyttiin alustavasti kesäkuussa 2022, ja se tulee korvaamaan nykyisen Non-Financial Reporting –direktiivin (NFRD). Uudistus velvoittaa yhä useampia yrityksiä raportoimaan vastuullisuudestaan tilikaudesta 2024 alkaen.

Kohti vertailukelpoista vastuullisuutta 

Tähän asti suurin osa yrityksistä on saanut raportoida vastuullisuudestaan itse olennaisiksi valitsemiaan tietoja. Uudistuksen myötä raportoinnista tulee standardein säänneltyä: tarkoitus on, että tiedot yritysten kestävyydestä ovat luotettavasti eri sidosryhmien vertailtavissa.  

Suomessa uusi direktiivi koskettaa noin 600-800:aa yritystä, mikä kattaa kaikki isot ja kaikki listatut yritykset. Pienet ja keskisuuret yritykset saavat lisäaikaa muutokseen, ja heihin kohdistuvat vaatimukset ovat yksinkertaisempia. Mikroyritykset on rajattu pois kokonaan. 

Uudistuksen piiriin kuuluu epäsuorasti myös suurempi joukko yrityksiä, sillä kestävyysraportointiin velvoitettujen yritysten tulee raportoida vastuullisuuden mittareita koko toimitusketjulta ja kumppaniverkostolta. 

Ensimmäiset versiot standardeista julkaistu 

The European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) julkaisi ensimmäiset versiot uusista ESRS-standardeista huhtikuun lopussa 2022, ja niiden avoin julkinen kommentointi oli auki kesän loppuun asti. Standardit ovat linjassa jo yleisesti käytössä olevien standardien, kuten GRI ja SASB, kanssa, ja niihin on myöhemmin luvassa vielä toimialakohtaisia tarkennuksia. 

Käytännössä uudet standardit kattavat kaikki ESG-raportoinnin elementit, joilla tarkoitetaan yrityksen ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen sekä hyvään hallintotapaan liittyviä asioita. Raportoitavia mittareita ovat muun muassa hiilidioksidipäästöt, energiatehokkuus, työntekijöiden ikärakenne, työtapaturmat, poissaolot ja Code Of Conduct -koulutusten määrä.  

Näiden lisäksi raportoinnissa tulee jatkossa arvioida kestävyyteen liittyviä tulevaisuudennäkymiä ja tavoitteita. Tässä yritysten tulee huomioida kaksinkertainen olennaisuus, jolla tarkoitetaan sekä yhtiön vaikutuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan että yritykseen itseensä vaikuttavia kestävyysriskejä.  

Koneluettavaa tietoa keskitetysti 

Tähän asti moni yritys on raportoinut vastuullisuudesta lähinnä yrityksen omilla verkkosivuilla. Vuosittain julkaistujen yksittäisten PDF-tiedostojen sijaan direktiivi edellyttää jatkossa kestävyysraportointia koneluettavassa XHTML-muodossa osana yrityksen toimintakertomusta. 

Euroopan komissio on tehnyt myös ehdotuksen uuden yhtenäisen eurooppalaisen yhteyspisteen ESAP:in perustamisesta. Tavoitteena on luoda yksi digitaalinen tietokanta, jonne yritykset syöttävät vaadittavat tiedot. Tulevaisuudessa sidosryhmät voivatkin tarkastella niin yritysten kestävyys- kuin tilinpäätösraportteja samasta paikasta. Talouden raportoinnin tapaan myös kestävyysraportteihin tullaan jatkossa edellyttämään riippumattoman osapuolen varmennus. 

Velvollisuudesta mahdollisuudeksi 

Tuleva CSRD-direktiivi haastaa yrityksiä nopeaan muutokseen, varsinkin jos yritys ottaa vastuullisuusraportoinnissa vielä ensiaskeleita. Vastuullisuuden matka on kuitenkin väistämätön, sillä lainsäädännön lisäksi myös muut sidosryhmät odottavat yrityksiltä kestävää ja läpinäkyvää toimintaa jatkossa yhä enenevissä määrin.  

Velvoitteen sijaan muutos tulisi nähdä ennen kaikkea mahdollisuutena parantaa toimintaa ja oppia. Kun vastuullisuuden teema läpäisee koko organisaation ja vastuullisuuden mittarit on rakennettu huolella, voi yritys tehdä koko liiketoimintaa kehittäviä dataohjautuvia päätöksiä. Parhaimmillaan riskien tunnistaminen helpottuu ja toiminta tehostuu.  

On siis yrityksen koko iso tai pieni, on tulevien vuosien muutoksiin syytä alkaa varautua. Viimeistään nyt on aika alkaa pohtia mitä, mistä ja miten vastuullisuuteen liittyvää tietoa kerätään, varastoidaan ja analysoidaan kustannustehokkaasti.  

Tavoitteena ei tulisi olla ainoastaan näyttävä PDF-tiedosto tai vähimmäisvaatimukset täyttävä vuosittainen viranomaisraportti. Kuten muunkin raportoinnin suhteen, myös vastuullisuuden raportoinnissa tulisi pyrkiä automatisoituun teknologiaratkaisuun, jota yrityksessä voidaan jatkuvasti sisäisesti seurata ja analysoida. Vain tällainen dataohjautuvuus mahdollistaa parempien päätöksen  tekemisen ja aidon kehityksen kohti kestävämpää yritystoimintaa. 

Aikataulu

CSRD-direktiivin mukaista kestävyysraportointia tullaan edellyttämään yrityksiltä mainitusta tilikaudesta alkaen:

  • 2024: "NFRD-yritykset"

  • 2025: Muut suuret yritykset

  • 2026: Listatut PK-yritykset

  • 2028 EU:n ulkopuoliset yritykset

 

Haluatko kuulla lisää? Katso webinaaritallenne

EU ja muuttuva kestävyysraportointi - kohti vastuullisempaa liiketoimintaa -webinaarimme järjestettiin lokakuussa 2022. Webinaarissa syvennyimme kestävyysraportointiin ja sen potentiaalisiin liiketoimintahyötyihin, sekä näimme konkreettisen case-esimerkin Lindströmiltä vastuullisuusraportoinnista.

 Arrow-short-Digital-lollipop-2  Lue lisää ja katso tallenne!

 

 

Lähteet: 

Neuvosto ja Euroopan parlamentti alustavaan poliittiseen sopuun uusista yritysten kestävyysraportointisäännöistä - Consilium (europa.eu) 

Public consultation on the first set of Draft ESRS - EFRAG 

Sustainable finance package | European Commission (europa.eu) 

Seminar: Proposal for a Corporate Sustainability Reporting Directive. 29.3.2022. Held by FEBIS & European Commission.