Skip to content

Neljä askelta ohjelmistorobotiikkaan

Ohjelmistorobotiikassa on kyse yrityksen toimintatavan muutoksista enemmän kuin teknologisen välineen käyttöönotosta. Siksi onkin hurjaa, että robotiikkaa myydään ohjelmistokeskeisesti, ikään kuin se olisi sellaisenaan käytettäväksi soveltuva työkalu.

Ohjelmistorobotiikan liiketoiminnallisesti järkevä hyödyntäminen vaatii perehtymistä yrityksen toimialaan, käytäntöihin, prosesseihin ja tavoitteisiin. Vasta näiden kartoittamisen jälkeen mietitään, onko ohjelmistorobotiikan käyttöönotto järkevää ja missä laajuudessa sen käyttäminen on liiketaloudellisesti kannattavaa.

Yksilöllisiä digitaalisia ratkaisuja

Knowitin asiantuntijat kartoittavat yhdessä asiakkaan kanssa, miten ohjelmistorobotiikka viedään tuotantoon siten, että yrityksen liiketoiminnalliset tavoitteet toteutuvat. Liiketoimintaosaamisen lisäksi robotiikan käyttöönotto vaatii ICT-osaamista eli teknistä ymmärrystä ohjelmistotuotannon periaatteista.

Tavoitteena on luoda yrityksen tuotannossa toimivia ja yksilöllisiä digitaalisia ratkaisuja, jotka ovat helposti ylläpidettäviä. Jos yhdessä asiakkaan kanssa tehdyn kartoituksen jälkeen katsotaan, että ohjelmistorobotiikalla on selkeä paikka yrityksen liiketoiminnan tukena, suunnitellaan sen käyttöönotto ketteräksi ja elinkaari pitkäksi.

Neljä askelta robotiikkaan

Knowitin lähestymistapa ohjelmistorobotiikkaan on nelivaiheinen.

1: Automatisoitavien kohteiden tunnistaminen.

 Yhdessä asiakkaan kanssa toteutettavassa ja Knowitin fasilitoimassa innovaatioprosessissa selvitetään, miten asiakas ohjelmistorobotiikasta hyötyisi. Lähtökohtana ei ole robotiikka työvälineenä, vaan liiketoiminnallinen haaste: onko ohjelmistorobotiikasta asiakkaalle todellista liiketoiminnallista hyötyä?

 Prosessin aikana kartoitetaan käytäntöjen ja liiketoiminnan prosessien kehityskohtia ja määritetään automatisoitavia kohteita. Pelkästään liiketoiminnan prosessikuvausten tutkiminen ei riitä, vaan toteutuksen aikana selvitetään, mitä liiketoimintaprosessin vaiheissa oikeasti tapahtuu. Tämän perusteella laaditaan arvovirtakuvaus, jossa kuvataan esimerkiksi henkilöstön roolit ja vaiheiden suoritusajat.

Innovaatioprosessin eteneminen on suoraviivaista ja sen tavoitteena on valmiudet demonstrointiin. Demon avulla tarkentuu, miten valitut kohteet ohjelmistorobotiikasta hyötyisivät, eli mikä olisi robotiikan tuottama arvo yritykselle. Toisiko se kustannussäästöjä vai kasvattaisiko liiketoiminnan tuottavuutta. Demovaiheen jälkeen voidaan joko todeta, että ohjelmistorobotiikan hyödyntäminen ei ole järkevää, tai siirtyä pilotointivaiheeseen priorisoidun työjonon mukaisesti.

2: Pilotointi. Pilotointivaihe kestää pilotoinnin tavoitteista ja käyttöympäristöstä riippuen muutamasta viikosta muutamaan kuukauteen. Pilottivaiheessa päästään testaamaan, miten ohjelmistorobotiikka soveltuu käyttöympäristöönsä ja miten laskennalliset hyödyt tuotannossa saavutetaan. Näiden tietojen perusteella voidaan edetä varsinaiseen ohjelmistorobotiikan käyttöönottovaiheeseen.

3: Käyttöönotto. Ohjelmistorobotiikka viedään tuotantoon yksi osa-alue kerrallaan. Tavoitteena on ketterä, mutta samalla lopulliset liiketoiminnan käyttäjät huomioiva prosessi, sillä viimeistään käyttöönottovaiheessa myös yrityksen henkilöstön on ehdittävä totuttautua ajatukseen ohjelmistorobotiikasta. Toimintamallit viimeistellään yhdessä henkilöstön kanssa.

4: Ylläpito ja kehittäminen. Kun koko organisaatiossa on totuttu ohjelmistorobotiikan hyödyntämiseen, voidaan yhdessä löytää sille uusia käyttökohteita. Ohjelmistorobotiikkaa ylläpidetään ja sitä kehitetään yrityksen tarpeiden mukaisesti. Kehitys tapahtuu iteratiivisesti yrityksen muuttuvat liiketoimintatarpeet huomioiden ja aikaisempien toteutuksien oppeja hyödyntäen.

Vankka kokemus automaatioista

Tietotyön automatisointi on lähempänä käytännön tekemistä ja yrityksen liiketoiminnallisia tavoitteita kuin testauksen automaatio. Testauksen automatisoinnissa muutoksia tehdään kehitysvaiheessa ja automatisoinnin täytyy palvella järjestelmän muutoksia. Ohjelmistorobotiikassa taas järjestelmät pysyvät, mutta liiketoiminta ja sen tarpeet muuttuvat.

Toisaalta ohjelmistorobotiikan toteuttamisessa pätevät samat ohjelmistotuotannon käytännöt ja lainalaisuudet kuin testausautomaationkin toteuttamisessa. Ohjelmistorobotiikan ylläpidossa ja kehittämisessä tarvitaan erityistä ohjelmistokehityksen osaamista sekä tiivistä yhteistyötä asiakkaan kanssa. Ylläpitäjän täytyy ymmärtää asiakasyrityksen toimialaa ja sen liiketoiminnassa tapahtuvia muutoksia. Ohjelmistorobotin pitää kehittyä muutosten mukana ja oppia uusia asioita, ja ohjelmistorobotiikan ylläpito- ja tukipalvelun pitää pystyä tukemaan tätä muutosta.

Lue ohjelmistorobotiikan palveluistamme: robotiikka.knowit.fi tai jos olet ohjelmistorobotiikan asiantuntija, hae avoimeen RPA-asiantuntijapositioomme.