Skip to content

Arvoketjun hiilijalanjäljen pienentäminen

Etenkin teollisuuden alan yritysten arvoketjuissa piilee runsaasti hyödyntämätöntä potentiaalia pienentää toiminnan hiilijalanjälkeä. 

Yritykset ovat perinteisesti keskittyneet energiatehokkaamman tuotannon ja laitosten kehittämiseen, vihreämpien energialähteiden hyödyntämiseen sekä energiankulutuksen vähentämiseen. Nämä toimenpiteet ovat kiistämättä tarpeellisia, kun puhutaan toiminnan päästöjen pienentämisestä, mutta potentiaalia hiilijalanjäljen pienentämiseen löytyy huomattavasti myös arvoketjun eri osista. 

Enää ei riitä, että yritys tuottaa voittoa, jos samanaikaisesti totuus toiminnan taustalla on jättimäinen hiilijalanjälki tai laiminlyödyt sosiaaliset oikeudet. Niin asiakkaat, osakkeenomistajat kuin työntekijätkin näkevät kestävän kehityksen periaatteet entistä tärkeämpinä. Ympäristön, taloudellisten sekä sosiaalisten vaikutusten terve tasapaino on jokaisen yrityksen menestyksen edellytys.

Arvoketjun epäsuorat päästöt kuriin

Kasvihuonekaasupäästöt ovat yksi liiketoiminnan kriittisimmistä ympäristövaikutuksista. Vaikka kansainväliset sopimukset, kuten Pariisin sopimus, luovat yrityksille painetta toimia ja muuttaa toimintaansa, etenkin teollisuudenalan toimijoilla on vastuu oman toimintansa hiilijalanjäljen pienentämisessä. Euroopan ympäristökeskuksen mukaan 21 % kaikista päästöistä EU:n alueella ovat nimenomaan teollisuusyritysten kontolla.

Kasvihuonekaasupäästöt
Päästöt luokitellaan kolmeen eri luokkaan (scope 1–3): 

  • Scope 1: Suorat päästöt, esim. yrityksen tiloista ja tuotannosta. 
  • Scope 2: Yhtiön liiketoiminnan pyörittämiseen vaadittavat energiatuottajien päästöt  
  • Scope 3: Kaikki päästöt, joita esiintyy sekä alku- että loppupäässä yrityksen arvoketjua. 

Etenkin teollisuusyrityksille, kolmanteen luokkaan kuuluvien päästöjen hallinta on ylivoimaisesti haastavinta. Päästöjä on vaikeaa seurata, sillä tietoa on usein huonosti saatavilla, tavarantoimittajien suhtautuminen aiheeseen vaihtelee ja yrityksillä on vain rajallinen vaikutusvalta loppuasiakkaaseen. Huomioimatta kolmanteen luokkaan kuuluvia päästöjä ei kuitenkaan voi jättää, sillä jopa 80 % yrityksen päästöistä muodostuu nimenomaan näistä kolmannen luokan päästöistä. Paremmalla toiminnan johtamisella päästöjä on kuitenkin mahdollista hallita ja vähentää kaikissa arvoketjun eri osissa – aina tuotekehityksestä tuotantoon ja asiakastoimituksiin. 

Tuotekehitys määrittää pohjan hiilijalanjäljelle

Tutkimus- ja tuotekehitysvaiheessa määritetään pohja tuotteen todelliselle hiilijalanjäljelle. Tutkimusten mukaan jopa 80 % tuotteen ympäristövaikutuksista syntyy jo suunnitteluvaiheessa. Materiaali- ja pakkausvalinnat vaikuttavat suoraan kierrätys- ja uudelleenkäyttömahdollisuuksiin sekä tuotteen elinkaaren pituuteen. Taloudellisten mittareiden ohjatessa tuotekehitystä, tuotteen elinkaaren pituus ei useinkaan nouse monilla toimialoilla prioriteettilistan kärkeen. Jollain aloilla tuotteen elinkaarta esimerkiksi lyhennetään tahallaan, jotta tuotteen hinta pystytään pitämään matalana. Toisaalta tämän suhteen kehitettävää tuotekehityksen lisäksi on myös kuluttajien käyttäytymisessä. Suunnitteluvaiheessa on myös mahdollista punnita voiko valmistusprosessia tehostaa hyödyntämällä esimerkiksi modulaarisia tuoterakenteita.

Vastuullisuus toimittajavalinnan kriteerinä

Oikean toimittajan löytäminen tarvittaville komponenteille ja raaka-aineille voi olla jo itsessään haastavaa, mutta toimittajan ympäristövastuullisuus tulisi siitä huolimatta sisällyttää valinnantekoon samanarvoisena kriteerinä hinnan ja laadun rinnalle. Ratkaisut toimittajien ilmastovaikutusten pienentämiseen kehittyvät kovaa vauhtia, sillä palveluntarjoajat ovat jo aloittaneet täyttämään kasvavaa kysyntää. 

Toinen keino keventää tuotteen ympäristötaakkaa on suosia paikallisia toimittajia mahdollisuuksien mukaan. Näin kuljetuksiin liittyvät päästöt vähenevät ja vastuullisuuskriteereiden toteutumista on helpompi seurata. Globaaleihin toimitusketjuihin liittyvät toimitushaasteet ovat pitkästä aikaa palauttaneet kiinnostuksen paikallisiin toimittajiin.

Toimitusmallien ja -ehtojen merkittävä rooli

Materiaalihankintoja tehdessä on tarpeen selvittää olisiko kuljetusten päästöjä mahdollista vähentää yhdistämällä lähetyksiä tai optimoimalla niiden reititystä. Arvoketjussa syntyviin päästöihin voi vaikuttaa myös optimoimalla toimittajien kanssa sovittavia toimitusehtoja. Jos toimitusehdot pakottavat tuottajan tuottamaan liian pieniä tuotantomääriä, lyhyitä eriä ja pitämään liiallisen korkeita varmuusvarastoja, jää toimittajalle hyvin vähän pelivaraa optimoida omaa toimintaansa ympäristövaikutusten näkökulmasta. Kompromisseilta ei siis säästytä, kun arvoketjun päästöjä halutaan vähentää. 

Toinen tapa on lisätä yhteistyötä toimittajien suuntaan ja jakaa tiiviisti reaaliaikaista tietoa heidän kanssaan esimerkiksi kysyntäennusteesta. Tällä tavalla toimittajille jää enemmän mahdollisuuksia tehdä kestävämpiä päätöksiä oman toimintansa suhteen. Näin pystytään esimerkiksi säätämään tuotantoa ajoissa, jos ennustettu kysyntä äkillisesti laskeekin, ja näin onnistutaan myös välttämään ylimääräisten varastojen kertyminen.

Tuotantovaiheen kokonaistehokkuus

Kun oikeat raaka-aineet on saatu varastoon, on seuraava kriittinen kohta tuotannon suunnittelu sekä itse tuotanto. Tähdätessä päästöjen vähentämiseen, avaintekijöitä ovat korkeaan energia- ja tuotantotehokkuuteen yltäminen sekä lean-tuotantotapojen soveltaminen. On selvää, että pienempien tuotantomäärien tehokkuus on matalampi ja niistä syntyy yleensä enemmän tuotantojätettä. Jotta tuotantotehokkuudessa saavutetaan haluttu taso, on oikeisiin aikaikkunoihin oltava tarpeeksi hyvä näkyvyys, jotta pystytään tekemään oikeita päätöksiä esimerkiksi tuotantojärjestyksen ja eräkokojen suhteen. Asiakkaiden luotettavat ja oikea-aikaiset ennusteet voivat tässä toimia mahdollisena tietolähteenä. 

Tuotantojätettä syntyy kuitenkin aina jonkin verran huolimatta siitä kuinka tehostettua tuotanto on. On ollut hienoa seurata, miten lähivuosina tuotantojätteen hyödyntämisen ympärille on syntynyt yhä enemmän luovia ja kiehtovia esimerkkejä tuotannon sivuvirtojen hyödyntämisestä. Parhaimmillaan uudet ja innovatiiviset tavat hyödyntää sivuvirtoja, tuovat uusia tulovirtoja samalla kun varmistetaan, että nollajätepolitiikka saavutetaan.

Yhteistä tavoitetta tukevat toimitusmallit

Sanonta “asiakas on kuningas” on monille tuttu, mutta tänä päivänä yrityksillä on myös vastuu ohjata asiakkaidensa käyttäytymistä oikeaan suuntaan ja tarjota heille helposti mahdollisuus tehdä kestävämpiä valintoja. Kun puhutaan päästöjen vähentämisestä toimitusketjun kohdalla, asiakkaille tarjottavat toimitusehdot voivat parhaimmillaan ohjata asiakkaan käyttäytymistä ja valintoja. Toki, jos asiakkaalle antaa liikaa vapautta ja valtaa vaikuttaa esimerkiksi tuotteiden tuotantoon, voi tuotannon ja eräkokojen optimointi olla haastavaa. 

Samalla tavalla miten saapuvien lähetystenkin suhteen, myös lähtevien toimitusten reititys ja kuljetus voidaan optimoida niin, että toimituksen hiilijalanjälki pienenee. On esimerkiksi tarpeen pohtia vastaako varastojen verkosto nykyistä kysyntää vai joudutaanko niiden välillä tekemään paljon sisäisiä kuljetuksia. Varastojen sijaintien optimointi ja eri vaihtoehtojen päästöjen laskeminen tarjoaa paikan vähentää toiminnan hiilijalanjälkeä. 

Asiakkaan ohjaaminen kohti kestävämpiä valintoja

Keinot ja mahdollisuudet vaikuttaa asiakkaiden käyttäytymiseen riippuvat luonnollisesti yrityksen toimialasta sekä siitä toimiiko yritys B2B- vai B2C-markkinoilla. Liiketoiminnan luonteesta riippumatta on kuitenkin selvää, että jokaisen yrityksen tulisi pyrkiä toiminnallaan ohjaamaan loppuasiakkaitaan kohti kestävämpiä ja vähäpäästöisempiä vaihtoehtoja. Keinoja on useita, mutta muutamia mainitsemisen arvoisia ovat muun muassa hinnoittelu, läpinäkyvämpi viestintä ja sitä kautta tietoisuuden lisääminen sekä päästöjen läpinäkyväksi tekeminen. Jos asiakkaiden on mahdollista helposti vertailla eri tuotteiden ja toimitusvaihtoehtojen hiilijalanjälkeä, heidän on helpompi tehdä parempia päätöksiä ja ekologisempia valintoja. 

Yksi asiakkaiden suurimmista haasteista hiilijalanjälkeen liittyen on nimittäin nimenomaan näkyvyyden puute sekä eri vaihtoehtojen vertailun mahdottomuus. Näiden tietojen avoimesti jakaminen ja läpinäkyvyyden lisääminen rakentavat asiakasuskollisuutta ja varmistavat asiakassuhteen jatkumisen pitkälle tulevaisuuteen.

Uskomme, että päästöjen vähentämiseksi toiminta on optimoitava täysmääräisesti ennen uusiin teknologioihin investoimista. Näin on helpompi tunnistaa alueet, joilla investointeja todella tarvitaan.


Kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen tähtäävän toiminnan ei tarvitse välttämättä merkitä taloudellisen suorituskyvyn heikentymistä. Monet tässä blogikirjoituksessa listatuista toimista voivat itseasiassa jopa vähentää kustannuksia.

Arrow-short-Digital-lollipop Rakennetaan yhdessä tulevaisuudenkestävää liiketoimintaa.

Kerromme mielellämme aiheesta lisää, ja autamme yritystäsi pienentämään hiilijalanjälkeään paremman arvoketjun hallinnan avulla. Lue lisää palveluistamme.